ข้อมูลประชากรกลางปี

ลำดับ
ปี พ.ศ.
จำแนกตามพื้นที่และเพศ
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
Download
ทุกกลุ่มอายุ
0-5 ปี
15 ปีขึ้นไป
35 ปีขึ้นไป
30-60 ปี
30-70 ปี
40 ปีขึ้นไป
15-21 ปี
1
2557
2
2558
3
2559
4
2560
5
2561
6
2562